Mark is afraid of the dark

Mark’s father is a pilot. Mark wants to be a pilot, too. He wants to fly into space.

But he is not brave. He is always afraid of the dark. He cannot go into a dark room or to a dark street without his father or mother.

And his father says, “ You can’t be a pilot Mark. You can’t fly into space. It is very dark in space and you are afraid of the dark. A pilot must be brave and you are not brave.”

“Come with me into the dark room. I am not afraid,” says Mark.

“No, no, “says his father. “ You must go there without me. You must stay there for ten minutes.”

Mark doesn’t want to go there. But he wants to be a pilot very much. And he goes into the dark room and stays there for ten minutes.

Father is happy. His son is a brave boy. Mark is happy, too. He knows that he can be a pilot and fly into space.

Անծանոթ բառեր

fly-թռնել

space-տիեզերք

dark-մութ, մթություն

brave-քաջ, խիզախ

to be afraid-վախենալ

must-պետք է

stay-մնալ

without-առանց

there-այնտեղ

էջ 70 վարժ. 9/ պատասխանել հարցերին/

Լրացրեք նախադասությունները can և can not բառերով /որտեղ + է գրում եք can, որտեղ՝   – գրում եք cannot/ 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s