English

One day, a traveller was passing through a desert. After walking for a few miles, he felt tired, hungry and thirsty. “How I wish I could rest for a while under a tree!” he thought.

Suddenly, he saw a tree in front of him! He was surprised as he was in a desert, and just a few seconds ago there was no trace of even a bush. But, at the same time, he felt glad that he had a place to rest for a while. As the traveller sat under the tree, he thought, “How I wish I had water to drink!”

Just then he found a tumbler full of cold water kept on a stone in front of him. “Ah!” said the surprised traveller, and guzzled the water.

After a few minutes, the traveller thought, “How I wish I had something to eat!” In an instant, a variety of delicious food appeared before him. The traveller ate as much as he could.

All that food made him wish for a bed and he got one too! Stretching himself comfortably off the soft mattress, the traveller thought,” I wish I had someone to massage my feet.”

Instantly, a young woman appeared and started massaging his feet and legs. Tired as he was, the traveller soon fell fast asleep. Actually, he was under the shade of ‘Kalpa Vriksha’, a magical tree. Whoever was under it could have whatever he wished for!

After a long nap when the traveller woke up, he saw the woman still sitting beside his feet. Now the traveller began to think,” I am sure this is a magical part of the desert. Otherwise, how can things appear out of nowhere?” He wondered,” Could there be a demon around too?”

Suddenly, a demon appeared. The traveller was filled with fear! “A… A… Are you going to eat me up?” he asked the demon. “Yes! Get ready!” replied the demon, pouncing on the traveller. The frightened traveller took to his heels and ran away, thinking, “How I wish this demon disappears!”

Suddenly, when he turned around, there was no demon. “What is all this?” thought the traveller, puzzled. “Was this all a dream? Perhaps, the Almighty grants us all our thoughts in the desert. I must be careful of what I think!” thought the traveller and went on his way.

Անծանոթ բառեր

passing through

desert-անապատ

bush -թուփ

tumbler- շրջվել, նկատել

guzzle-ագահությամբ ուտել, լակել

In an instant- մի ակնթարթում

Stretch -ձգվել

Instantly-անմիջապես

shade-ստվեր

nap-նիրհ

Otherwise -հակառակ դեպքում, այլապես

disappear-անհետանալ

Almighty-ամենակարող

grant- նվեր

  • Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty

Wish-dream

stone-rock

variety-diversity

delicious-tasty

much-very

replied- answered

  • Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy-sad

under-on

front-behind

sit- stand

found- lost

cold- warm

after- before

all-nothing

young-old

appear- disappear

soon- later

asleep- awake

began-finish

demon- angel

  • Գրեք պատում հետևյալ վերնագրով՝ <<Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի>>

<<If I had a magic stick>>

Լրացրեք some or any վարժ: 1վարժ:2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s