Daily Archives: 23 Մայիսի, 2022

English

A tramp was sleeping on a park bench late at night. A man and a woman were walking past. One of them tapped him on the shoulder and asked.

“Excuse me! What’s the time?”

The tramp was very annoyed at being woken up.

“ I don’t know. I haven’t got a watch, said he angrily. And he went back to sleep.

Some time later another man was passing. He woke the tramp up and said,

“I am sorry to bother you but I wonder if you could tell me what time is it”

Again the tramp said that he didn’t know. By now he was very fed up, so he got a pen and a piece of paper and wrote I Don’t Know What Time Is on it, and went back to sleep.

Half an hour later, a policeman was passing. He read the sign, woke up the tramp and said,

“It’s 2.30, sir.”

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը:

Կարմիրով նշված նախադասությունները գրիր ներկա ժամանակով:

Կապույտով գրված նախադասությունները՝ անցյալով:

Կանաչով գրված նախադասությունները՝ ապառնիով:

Answer the questions

 • What was doing a tramp late at night?

He was sleeping.

 • Where he was sleeping?

On a park bench.

 • Was it day or night?

It was a late night.

 • Who was walking past?

A man and a woman were walking past. 

 • Was he pleased by waking up?

Yes.

 • Did he have a watch?

No.

 • What did he write on the paper?

I don’t know what time it is

 • Who wake the tramp up?

Policeman

 • What did the policeman say?

“It’s 2:30”

Complete the sentences

 1. A tramp was sleeping on…
 2. One of them tapped…
 3. The tramp was very annoyed…
 4. Some time later another…
 5. Half an hour later, a policeman…