Daily Archives: 24 Մայիսի, 2022

Math

 1. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնը
 • 3 ամբողջ 7/8 + 5 ամբողջ 3/4 = 8 ամբողջ 13/8
 • 2 ամբողջ 5/9 + 11 ամբողջ 2/3 = 14 ամբողջ 2/9
 • 9 ամբողջ 2/5 – 8 ամբողջ 1/4 = 1 ամբողջ 3/20
 • 6 ամբողջ 7/8 – 1 ամբողջ 1/5 = 5 ամբողջ 27/40
 1. Կատարե՛ք գործողությունները խառը թվերով թվաբանական գործողությունների ընդհանուր կանոնով.
 • 25 ամբողջ 4/7 + 31 ամբողջ 5/14 = 56 ամբողջ 13/14
 • 37 ամբողջ 9/25 + 82 ամբողջ 7/20 = 119 ամբողջ 71/100
 • 23 ամբողջ 3/13 – 15 ամբողջ 25/26 = 9 ամբողջ 5/26
 • 45 ամբողջ 9/10 – 36 ամբողջ 9/10 = 9 ամբողջ
 1. Կատարե՛ք խառը թվերի գումարում առավել հարմար եղանակով.
 • 37 ամբողջ 8/9 + 41 ամբողջ 5/6 = 79 ամբողջ 13/18
 • 66 ամբողջ 13/24 + 72 ամբողջ 11/28 = 138 ամբողջ 157/168
 • 45 ամբողջ 7/12 + 63 ամբողջ 23/36 = 108 ամբողջ 8/36
 • 124 ամբողջ 1/2 + 328 ամբողջ 3/4 = 453 ամբողջ 1/4
 1. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով.
 • 8 ամբողջ 9/10 — 6 ամբողջ 2/5 = 2 ամբողջ 1/2
 • 4 ամբողջ 5/11 — 2 ամբողջ 3/10 = 2 ամբողջ 17/110
 • 12 ամբողջ 25/36 – 9 ամբողջ 7/24 = 3 ամբողջ 29/72
 • 14 ամբողջ 7/12 – 6 ամբողջ 5/6 = 175/12 — 41/6 = 175/12 — 82/12 = 93/12 =
  = 7 ամբ․ 9/12
 1. Երեք խառը թվերից առաջինը 8 ամբողջ 1/3 է: Եկրորդ թիվը 5 ամբողջ 5/6-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրոդը 3 ամբողջ 1/4 –ով մեծ է երկրորդից: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:

  Լուծում ՝
  8 ամբողջ 1/3 + 5 ամբողջ 5/6 = 14 ամբողջ 1/6
  14 ամբողջ 1/6 + 3 ամբողջ 1/4 = 17 ամբողջ 5/12
  8 ամբողջ 1/3 + 14 ամբողջ 1/6 + 17 ամբողջ 5/12 = 39 ամբողջ 11/12
 2. Եռանկյան կողմերի չափան արդյունքներն են՝ 3 ամբողջ 2/5 սմ, 4 ամբողջ 7/9 սմ և 5 ամբողջ 1/3 սմ:Ստուգե՛ք, որ եռնակյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը մեծ է երրորդ կողմի երկարությունից:

  3 ամբողջ 2/5 սմ + 4 ամբողջ 7/9 սմ = 7 ամբողջ 53/45 > 5 ամբողջ 1/3 սմ
  4 ամբողջ 7/9 սմ + 5 ամբողջ 1/3 սմ = 9 ամբողջ 10/9 > 3 ամբողջ 2/5 սմ
  3 ամբողջ 2/5 սմ + 5 ամբողջ 1/3 սմ = 8 ամբողջ 11/15 > 4 ամբողջ 7/9 սմ